Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO z 31.7.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec
ze dne 31.7. 2008


Místo konání: zasedací místnost OÚ Ostrovec
Začátek: 20.00
Zasedání řídil: starosta M. Vepřovský
Přítomni: Kabátek A., Procházka I., Válová K., Vepřovský M., Vyhnátová L.
Omluveni: :, Januška M., Kálal J.
Neomluveni: -
Zapisovatel: Kabátek
Ověřovatelé zápisu: Kabátek, Procházka


Starosta obce pan M. Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a konstatoval, že je přítomno pět členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Návrh programu: 1. Kontrola usnesení
2. Hospodaření obce za 1. pol. 2008
3. Hospodaření mateřské školky za 1. pol. 2008
4. Rozpočtový výhled na roky 2010-2011
5. Pronájem nebytových prostor
6. Pronájem pozemku
7. Návrh úpravy veřejného prostranství
8. Informace starosty
9. Diskuse
10. Závěr

Návrhy na změnu v programu: -

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 5 hlasy


1. Kontrola usnesení

Starosta se znovu několikrát pokoušel dovolat na Sokolskou obec do Prahy ohledně pozemku pod bývalým lomem nad Malešínem. Nepodařilo se mu nikoho zastihnout. Bude to zkoušet i nadále.


2. Hospodaření obce za 1. pol. 2008
Skutečné příjmy za 1. pol. 2008 : 2 754.321,15 . Upravený rozp.: 4 782.780,-
tj.: 57,59 % plnění
Skutečné výdaje : 1 896.055,42. Upravený rozp.: 4 675.920,-
tj.: 40,55 % plnění
Stav fin. prostředků na účtech k 30.6.2008 činí 3 104.358,74 Kč
Závazky obec nemá, pohledávky má ve výši 555.135,50 kč(z toho nezapl. fa 328.637,- kč, zálohové fa 226.498,50 Kč). Výše úvěru 1 547.254,81 Kč.

ZO bere na vědomí

3. Hospodaření Mateřské školky za 1. pol. 2008
Za první pololetí tohoto roku měla školka výnosy 587 860,-, náklady 556 257,-. Výsledek hospodaření je 31 600,-.
ZO bere na vědomí

4. Rozpočtový výhled na roky 2010-2011

Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011.
Pro rok 2010 jsou předpokládané příjmy i výdaje ve výši 4 980 000,-. Z toho na straně výdajů dělá 315 000,- splátka úvěru na vodovod.
Pro rok 2011 jsou předpokládané příjmy i výdaje ve výši 5 280 000,-. Z toho na straně výdajů dělá 315 000,- splátka úvěru na vodovod.

Schváleno 5 hlasy Usnesení 25/08


5. Pronájem nebytových prostor

Zastupitelstvo schválilo pronájem části bývalých sportovních šaten („Mash“) Mysliveckému spolku Smetanova Lhota za účelem vybudování chladícího boxu na ulovenou zvěř. Nájemní smlouva bude uzavřena na deset let s ročním nájmem 1 000,-, který se bude průběžně navyšovat o inflaci. Náklady na vybudování chladícího boxu a spotřebovanou el. energii bude hradit myslivecký spolek.

Schváleno 5 hlasy Usnesení 26/08


6. Pronájem pozemku

Zastupitelstvo schválilo pronájem části bývalé školní zahrady o výměře 140 m2 paní Dudové za 280,- ročně.

Schváleno 5 hlasy Usnesení 27/08


7. Návrh úpravy veřejného prostranství

Zahrada Čimelice navrhla úpravu parčíku naproti Žižkům. Ze stávající vegetace zůstanou stříbrné smrky a lípa. Staré jalovce budou vykáceny. Smrky budou doplněny o kvetoucí keře a trvalky. Cena je 55 000,-. Zahrada Čimelice se bude starat i o každoroční údržbu. Zastupitelstvo souhlasí s realizací tohoto projektu v tomto roce.
Zároveň padl návrh oslovit Zahradu Čimelice i kvůli údržbě keřů kolem prádelny.

Schváleno 5 hlasy Usnesení 28/08


8. Informace starosty


Dotaci na opravu horní kapličky obec letos nedostala. Starosta se pokusí znovu o dotaci požádat. Je šance dostat pouze část peněz na opravu (cca 50 000,-). Zbytek do předpokládaných nákladů ve výši 120 – 150 tisíc by obec musela uhradit ze svého. Zastupitelstvo s tímto postupem souhlasí. Zároveň je třeba oslovit firmy, které by rekonstrukci provedly.
Starosta zjistil, že v cestě kolem Zavadilů, kterou obec plánuje vyasfaltovat, není kanalizace. Kanalizaci bude třeba udělat před opravou cesty. Starosta zjistí, kolik by to stálo.
Dva nezletilí občané obce (kvůli ochraně osobních údajů nezletilých není možné uvést jméno) posprejovali autobusové čekárny. Firma Mourek Písek nabídla přetření čekáren speciálním nátěrem na odstranění sprejování. Zastupitelstvo souhlasilo, aby tato firma opravu provedla. Náklady uhradí obec, ale bude je vymáhat po rodinách viníků.
Starosta obdržel první nabídku na plánovanou kompletní výměnu střešní krytiny na prádelně. Eternitová krytina by stála cca 130 000,-. Starosta mezitím zjistil, že tato krytina údajně nemá dostatečnou trvanlivost. Oslovil proto další firmu, aby dodala rozpočet na plechovou krytinu.
Dluh za pronájem prádelny opět narostl na cca 190 000,-. Vnitřní prostory i okolí budovy jsou nájemcem velmi špatně udržovány, ač tuto povinnost má ve smlouvě. Zastupitelstvo rozhodlo, že panu J. Vachulemu bude zaslána výzva, aby:
1. do 28. srpna uhradil celou dlužnou částku jinak bude obec opět nucena částku vymáhat soudně.
2. udržoval pořádek a čistotu v prostoru celého objektu a jeho okolí.

Letos by měla být vyměněna okna na severní straně bývalé školy. Starosta
má nabídku s cenou 59 000,- od firmy Otherm. V rozpočtu je i 100 000,- na
opravu fasády školy. Obec shání firmu, která by práci provedla.
Pan Pechoušek nabídl obci zpracovat projekty na ozelenění částí obce u dolní kapličky a okolo KD a prádelny (58 tis. Kč). Projekty jsou nezbytným podkladem pro případné žádosti o dotace. Zastupitelstvo souhlasilo se zpracováním projektu na úpravu zeleně pouze kolem kapličky, protože součástí budou i odborné posudky stavu stávajících stromů. Úpravu zeleně kolem KD by mohla navrhnout a realizovat přímo Zahrada Čimelice. Keře kolem prádelny prozatím necháme jen zastřihnout.
Starosta obdržel nabídku na bezdrátový rozhlas v obci. Cena by byla 300 tisíc. Zastupitelstvo se shodlo, že něco takového nepotřebujeme.
Bez výhrad proběhl audit hospodaření obce za 1. pol. 2008 a kontrola placení zdravotního a sociálního pojištění.
Odbor územního plánování v Písku vrátil žádosti o změny územního plánu zpět obci s tím, že požaduje zdůvodnění, proč při značném počtu ploch určených pro zástavbu, požadujeme jejich rozšíření o další. Důvod je ten, že všechny tyto plochy vlastní soukromé osoby, které nemají zájem je prodávat. Zájemci o vlastní bydlení v obci pak musí kupovat pozemky, které v úz. plánu původně nebyly určena k zastavění. Jedná se přitom o pozemky na místech, které přímo sousedí se zastavěnou plochou obce.
Odbor zároveň prozatím odmítá posunout v územním plánu obce čističky odpadních vod dále pod obec tak, aby při povodních nepředstavovaly povodňové ohrožení pro domy stojící na březích řeky. O přesunutí chce rozhodnout až po předložení projektů čističek.

9. Diskuse

Pan Rejlek se zeptal na možnost opravy hasičského auta poté, co obec nedostala dotaci. Po diskusi zastupitelstvo rozhodlo, že opravu auta za cca 300 000,- zaplatí z peněz obce i bez dotace. Oprava se uskuteční v tomto roce, pokud bude mít opravárenská firma volné kapacity. Jinak by se odložila na příští rok.

Schváleno 5 hlasy Usnesení 29/08

Pan Hosnédl st. se ptal, proč dochází voda v obecním vodovodu, přestože byl projektován na spotřebu 500 obyvatel. Důvodem je pokles spodních vod na celém území ČR. Občany tímto opakovaně vyzýváme k šetření vodou. Zároveň padl návrh nechat vyvrtat třetí vrt, který by zásobování vodou posílil.
Pan Morava a další upozornili na to, že nová majitelé domu vedle pana Malého celý den na zahradě pálí odpad.
Pan Hosndél st. upozornil na to, že zahrada kolem domu po panu Zborníkovi se vůbec neudržuje. Starosta majiteli zašle dopis a vyzve ho k tomu, aby alespoň jednou za rok zahradu posekal.
Pan Hosnédl ml. navrhl zamknout ohradu s kontejnery na velkoobjemový odpad, aby se zamezilo nepořádku kolem nich a klíč vydávat jen na požádání nebo určit hodiny, kdy bude možné odpad navážet. Oba tyto způsoby už obec vyzkoušela. Vždy docházelo k tomu, že se odpad kupil za zamčenými vraty. Stávající situace jistě není ideální, ale žádné lepší řešení nemáme.
Pan Vála se ptal na možnost vyvážet i v létě popelnice jednou týdně, aby se zamezilo hnití odpadu. Starosta upozornil na to, že v létě odpadu není tolik, protože se do popelnic nedává popel z kotlů. Na skládku by se jezdilo s poloprázdným kukavozem. To by samozřejmě zvýšilo poplatek ze dovoz odpadu.
Pan Rejlek a Hosnédl upozornili na psí exkrementy kolem bytovek. Majitelé psů z bytovek své psy nechávají venčit na veřejných prostranstvích kolem bytovek. Někteří z nich na to byli upozorňováni, ale situace se dále opakuje. Padl návrh takové občany pokutovat. K tomu by ale obec musela vyhradit místo určené pro venčení psů. Takový pozemek obce ve středu vesnice nemá.
Znovu tedy vyzýváme majitele psů, aby své psy nevenčili na veřejných prostranstvích, případně aby exkrementy po svých miláčcích uklízeli.
10. Závěr

Na závěr starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 22.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu Starosta obce
…………………….. ……………………

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev