Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO z 30.11. 06

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec

ze dne 30.11. 2006

Místo konání: zasedací místnost OÚ Ostrovec

Začátek: 19.00

Zasedání řídil: starosta M. Vepřovský

Přítomni:, Januška M., Kabátek A., Kálal J., Procházka I., Válová K., Vepřovský M., Vyhnátová L.

Omluveni: -

Neomluveni: -

Zapisovatel: Kabátek

Ověřovatelé zápisu: Procházka, Vyhnátová

Starosta obce pan M. Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu: 1. Kontrola usnesení z 3.11. 2006

2. Návrh rozpočtu na r. 2007

3. Rozpočtový výhled

4. Rozpočtová změna č. 7

5. Jednací řád zastupitelstva

6. Pracovní řád

7. Organizační řád

8. Vyhláška o odpadech

9. Informace starosty

10. Diskuse

Návrhy na změnu v programu: -

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 7 hlasy

1. Kontrola usnesení z 3.11. 2006

Všechna usnesení ZO ze 3.11. se podařilo splnit. Jedinou výjimkou je obsazení finančního výboru.

Na ustavujícím zasedání ZO byla na členku finančního výboru navržena paní Š. Kratinová (spolu s L. Vyhnátovou a J. Kálalem). Paní Kratinová během listopadu členství ve výboru odmítla, kvůli časové zaneprázdněnosti. Starosta navrhuje, aby místo ní do finančního výboru byla jmenována paní V. Štědronská. S odřeknutím paní Kratinové i s návrhem, aby se novou členkou stala paní Štědronská, ale seznámil zastupitele až v průběhu schůze. Zastupitelé Kabátek, Válová a Procházka odmítli tento bod projednávat, protože s ním nebyli seznámeni v předstihu a nemohli tudíž navrhnout případného protikandidáta. Upozornili i na to, že na rozdíl od paní Kratinové paní Štedronská ve volbách kandidovala za jedno z volebních sdružení. Starosta souhlasil s odložením jmenování chybějícího člena finančního výboru na příští schůzi ZO 29.12.

2. Návrh rozpočtu na r. 2007

Paní Janušková přítomné seznámila s návrhem rozpočtu. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 4 047 000,-. Podrobný návrh podle jednotlivých příjmových i výdajových kapitol je zveřejněn na úřední desce OÚ. Občané mohou v průběhu prosince dávat návrhy na případné změny rozpočtu. ZO vzalo návrh rozpočtu na vědomí. Schvalovat ho bude na své příští schůzi 29.12.

3. Rozpočtový výhled na roky 2008-2009

ZO bylo seznámeno s rozpočtovým výhledem na roky 2008-2009. Výhled předpokládá v roce 2008 příjmy i výdaje ve výši 4 480 000,-. V roce 2009 předpokládáme příjmy i výdaje ve výši 4 785 000,-. Rozpočtový výhled je pouze odhadem možných příjmů i výdajů. Reálné příjmy i výdaje se mohou lišit.

4. Rozpočtová změna č. 7

ZO odsouhlasilo rozpočtové změny na straně příjmů ve výši 139 000,- (daň z příjmu fyz. osob, DPH, daň z nemovitostí, příjem za svoz kom. odpadu, dotace na les, dotace na veř. prospěšné práce) a na straně výdajů ve výši 88 600,- (pasport komunikací, MŠ, kultura, stoly a ubrusy do KD, veřejné osvětlení, vzhled obce, palivo KD) .

Schváleno 7 hlasy Usnesení 23/06

5. Jednací řád zastupitelstva

Na ustavujícím zasedání ZO byl navržen jednací řád obce. Jednací řád upravuje především přípravu a průběh zasedání zastupitelstva obce.

Na většině bodů z jednacího řádu se shodli všichni zastupitelé. ZO bude zasedat jednou měsíčně. Návrh na den zasedání byl čtvrtek nebo pátek. Zastupitelstvo obce schvaluje čtvrtek. Zastupitelé Kabátek, Procházka a Válová navrhli jako den zasedání pátek, kvůli následujícím důvodům: 1. v pátek budou mít možnost chodit na schůzi i majitelé rekreačních domů (čtvrteční termín to de facto znemožňuje) . 2. na zasedání, která se konala v tomto roce v pátek chodilo stejně lidí jako ve čtvrtek, 3. pátek večer předchází volným víkendovým dnům – lidé mají více času.

.

Schváleno 4 hlasy

proti 3 hlasy (Kabátek, Procházka, Válová) Usnesení 24/06

6. Pracovní řád obecního úřadu

ZO schválilo pracovní řád obce. Rozhodlo o změně úředních hodin obecního úřadu.

Pondělí 7.00 – 11.30 12.30 – 17.00

Úterý 7.00 – 11.30 12.30 – 16.00

Středa 7.00 – 11.30 12.30 – 16.00

Čtvrtek 7.00 – 11.30 12.30 – 16.00

Pátek 7.00 – 11.30 12.30 – 15.00

Schváleno 7 hlasy Usnesení 25/06

7. Organizační řád obce

ZO schválilo dodatek k organizačnímu řádu obce.

Schváleno 7 hlasy Usnesení 26/06

8. Vyhláška o odpadech

Starosta obce informoval o tom, že náklady na uložení komunálního odpadu za rok 2005 opět vzrostly. Stoupají ceny za uložení i ceny pohonných hmot. V popelnicích navíc přibývá věcí, které tam nepatří (tráva, listí, stavební materiál apod.) Občané na to byli upozorněni už několikrát, ale situace se nemění. Důsledkem je, že každoročně stoupá poplatek za svoz odpadu pro občany.

S ohledem na růst nákladů činí poplatek na rok 2007 pro trvale hlášené obyvatele 370,- Kč za osobu. Pro rekreační objekty zůstává na 500,- za objekt, což je maximální částka, kterou ze zákona nejde zvýšit.

Zastupitelstvo obce se na příštím zasedání bude zabývat tím, jak přimět občany, aby do popelnic dávali jen to, co tam patří. Padl návrh nevyvážet popelnice, které prokazatelně obsahují odpad, který v nich být nemá. Majitel popelnice by mohl být požádán, aby obsah popelnice vytřídil. Po vytřídění by popelnice byla při následujícím svozu vyvezena.

Schváleno 7 hlasy Usnesení 27/06

9. informace starosty

 • Starosta oznámil občanům, že každý ze zastupitelů je pověřen plněním určitých úkolů. Zastupitelé s rozdělením úkolů souhlasili. A. Kabátek oznámil, že nebude dál pokračovat v psaní obecního zpravodaje. Zpravodaj psal poslední čtyři roky. Na základě této zkušenosti si myslí, že by jej měl psát i podepisovat starosta, jakožto osoba, která má největší výkonné pravomoci a zároveň zastupuje obec navenek. A Kabátek zároveň nabídl, že se bude starat o jiné oblasti (pořádání akcí ve spolupráci s občanským sdružením, zřízení Wi-fi internetu v obci, kontakt a prosazováni potřeb školky).

V. Vyhnátová se nabídla, že zpravodaj bude psát. Na adresu A. Kabátka namítla, že už měl být rozpracován. A. Kabátek s tím nesouhlasil a upozornil, že ani v minulých letech nikdy neměl od starosty a obecního úřadu podklady dříve, než začátkem prosince, neboť návrh rozpočtu a vyhlášky obce se projednávají konec listopadu, začátek prosince.

 • Starosta informoval, že požádal o dotace ve výši 64 tisíc na úroky z úvěru na vodovod, dále o dotaci 96 tisíc na opravu kapliček a o dotaci na opravu fasády ubytovny ve výši 72 tisíc.
 • Obec Ostrovec provedla vyhodnocení dotace na okna v KD.
 • V sále se maluje. Práce by měly být hotové v nejbližších dnech. Starosta děkuje všem, kdo se podíleli na úklidu sálu.
 • Do sálu KD bylo zakoupeno pět nových stolů a nové ubrusy.
 • Objednaná firma zdarma odvezla všechny lednice, televize a počítače z objektu „Váhy“. Zájemci o další ukládání tohoto druhu odpadu se mohou obrátit na starostu.
 • Veřejně prospěšné práce momentálně vykonává pouze jeden pracovník, pan Bohuš. Starosta bude jednat s UP o možnosti zaměstnat další osobu.
 • Sdružení obcí severního Písecka si vyžádalo od ZO vyjádření ke spolupráci s firmou, která by pomáhala zajistit dotace z programu Leader. ZO konstatovalo, že není dostatek podkladů. Je potřeba, aby Sdružení obcí podklady doložilo. A. Kabátek se pokusí zjistit další informace o programu Leader. Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením MAS pro čerpání dotací z programu Leader.
 • ZO pověřuje A. Kabátka, aby zjistil další nabídky firem na zavedení Wi-fi internetu v obci a předložil je ZO do příštího zasedání. Obecní úřad v této záležitosti již s 2 firmami jedná.
 • Odbor životního prostředí zamítl stavbu samostatného vysílače T-mobile, vzhledem k tomu, že v obci už je vysílač Eurotel (Telefonica).
 • Obec má hotový pasport dopravního značení místních komunikací. Starosta s místostarostou vyberou značky, které jsou potřebné. Následně budou značky instalovány.
 • V Čížové začala od 13.11. fungovat lékárna. Otevřena je v pondělí, středu a pátek od 8 – 12 hodin
 • 9.12. od 14 hodin pořádá obecní úřad a občanské sdružení vánoční posezení spojené s vystoupením školky. Akce se koná v sále KD. Naváže dětská diskotéka a mikulášská nadílka pro děti. Od 20.00 bude maškarní mikulášská diskotéka.
 • Obecní úřad rozeslal pozvánky na vánoční ples 25.12. Zároveň zaslal žádosti o sponzorské dary. Ples uvede dětské předtančení.

10. Diskuse

 • I. Procházka ml. upozornil na díry v cestě k obecnímu kompostu. Do cesty jsou navezeny střešní tašky, ale především díky vodě stékající z polí se stále tvoří díry. Starosta a místostarosta zjistí možnost odvodnění a navezení drtě.

Dále I. Procházka ml. i další upozornili na hromadění větví po celém obvodu kompostu. Větve přitom mají být ukládány na jedno místo zkraje kompostu. ZO by se mělo podrobněji zabývat nepořádkem kolem kompostu i kontejnerů na velkoobjemový odpad na svém příštím zasedání v prosinci. Starosta přislíbil, že jakmile to bude možné, objedná stroj, kde by kompost přehrnul.

 • V. Štědronská upozornila na čtyři roky trvající havarijní stav domu pana Procházky u mostu. Ruina není oplocena a hrozí, že by mohlo dojít ke zranění dětí. Starosta přislíbil, že bude opakovaně tlačit na stavební odbor, aby ve věci zasáhl. Pan J. Vála navrhl využití pokut za znečišťování.
 • Paní Dvořáková vznesla dotaz, zda se počítá s opravou cesty k Marešům – ano; dále upozornila na otevřená okna ubytovny a přerůstající lípy vedle tohoto objektu.
 • Paní Dvořáková vznesla dotaz, zdali by se nedalo vrátit k systému, kdy se platilo za odvoz každé popelnice, nikoliv paušálně – starosta vysvětlil, že by s tím museli souhlasit všichni, kdo mají popelnice; při nesouhlasu jediného člověka by systém nemohl vstoupit v platnost.
 • A. Kabátek po konzultaci s ředitelkou školky upozornil na padlý plot u hřiště směrem k Rejlkům; ředitelka žádá obec o opravu plotu. Ředitelka školky dále žádá, zdali by bylo možné dát na schodiště a přilehlých prostor, kam po rekonstrukci střechy nejde denní světlo, čidla, která by světlo zapínala. Starosta tam před nedávnou dobou namontoval po dohodě s ředitelkou školky zářivku.
 • Pan Procházka st. upozornil na spadané listí a neořezané duby kolem zahrady paní Švelblové. Majitelé tady jsou pouze v létě a o listí a stromy se nestarají.
 • Pan Z. Sihelník upozornil na parkování kamiónů na zastávce autobusu. Děti čekající na autobus musí dýchat výfukové zplodiny z nastartovaných kamiónů. Navíc hrozí, že by kamiony při pojíždění mohly některé z nich přejet nebo zranit. Jedná se o dlouhodobý problém. Kamióny parkují i u kapličky a u stáčírny oleje nad KD. Pan Januška navrhl, aby se na tato místa osadily značky zákaz stání pro nákladní automobily.

I přes urgence policie kamióny stále stojí na horizontu před vjezdem do firmy NOI. Místo není přehledné a hrozí srážka aut, které kamióny objíždějí. Starosta několikrát na místo volal policii, ale věc se stále opakuje. Vedení firmy NOI se zříká odpovědnosti za firmy, které pro ně zajišťují dopravu. Občanům patrně nezbývá než stále upozorňovat policii, aby ve věci konala.

 • S. Vlk zažádal, aby z rozpočtu na tělovýchovu byly v příštím roce koupeny dvě fotbalové sítě. Cena jedné by měla být asi 700,-. ZO souhlasí.

Dále požádal o možnost hrát v sále floorbal. Hraje se lehkým míčkem, který by neměl nic zničit. S. Vlk by si vše vzal na starost. ZO pověřilo S. Vlka, aby do příště upřesnil termíny, kdy by se hrálo a zjistil kolik stojí branky. ZO by je z rozpočtu mohlo koupit. Hokejky a míčky by hráči měli vlastní.

 • K. Válová upozornila na to, že jedna z fotbalových branek se kýve. Starosta zjistí, zda nemůže spadnout a zranit děti.
 • Obecní siréna stále není v provozu. Hasičsky sbor České Budějovice ji sundal a dosud nenainstaloval. Starosta bude urgovat, kdy k tomu dojde.
 • A. Kabátek požádal, aby v rámci opravy střechy prádelny bylo dokončeno podbití střechy terasy po krokvích. ZO souhlasí podle finančních možností.
 • A. Kabátek požádal, aby se na zakázky nad 50 000,- z obecního rozpočtu konala poptávková řízení, o jejichž zadání i vyhodnocení budou rozhodovat všichni zastupitelé. Starosta odmítl, že by se to mělo týkat všech zakázek na 50 000,-. Poptávkové řízení se bude týkat všech zakázek na stavební práce (oprava kapliček, fasády ubytovny, střechy prádelny, rekonstrukce vody a topení v KD).
 • A. Kabátek navrhl, aby v rámci rekonstrukce vody a topení v KD, byla pod balkón zavedena voda a odpad, aby tam mohl vzniknout jednoduchý bar. Sál by tak v tomto přestal být závislý na hospodě a dal by se snáze samostatně využívat i pronajímat. Z pléna padl návrh že bar by se mohl udělat z bývalé promítací místnosti. Do sálu by mohly být vybourány dveře a okno.
 • Příští zasedání ZO se uskuteční 29.12.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21.10 hodin

Ověřovatelé zápisu Starosta obce

…………………….. ……………………

……………………..

Zápis ze ZO 30.11.2006

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev