Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO z 29.3.2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec
ze dne 29.3. 2007


Místo konání: zasedací místnost OÚ Ostrovec
Začátek: 19.00
Zasedání řídil: starosta M. Vepřovský
Přítomni:, Kabátek A., Kálal J., Procházka I., Válová K., Vepřovský M., Vyhnátová L.
Omluveni: Januška M.
Neomluveni: -
Zapisovatel: Kabátek
Ověřovatelé zápisu: Kabátek, Kálal


Starosta obce pan M. Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Návrh programu: 1. Kontrola usnesení
2. Nájemní smlouva p. J. Vachule
3. Směrnice o cestovních náhradách
4. Rozdělení hospodářského výsledku školky
5. Dotace na kapličku
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Zpráva finančního výboru
7. Informace starosty
8. Diskuse

Návrhy na změnu v programu: -

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 6 hlasy


1. Kontrola usnesení

Starosta informoval, že lavičky do autobusových čekáren byly namontovány.
Na termín ostrovecké poutě se nedaří sehnat atrakce. ZO diskutovalo o tom, jestli i přesto bude pořádat pouťovou zábavu. Bez atrakcí hrozí, že přijde méně lidí. Starosta slíbil, že se ještě pokusí atrakce sehnat. Jinak by obec letos pořádala jen májové oslavy, které jsou 14 dnů před poutí.
Proběhl audit hospodaření obce. Zatím nemáme oficiální výsledky, ale neoficiální informace je, že proběhl bez závad.
Zástupci stavebního odboru MÚ Písek se byli podívat na stav domu/ruiny pana Procházky u mostu. Rozhodli, že kvůli bezpečnosti musí: 1. ihned nově podepřít krov (stávající kůly jsou shnilé), 2. do měsíce oplotit pozemek, 3. do konce srpna vyzdít štít nebo stávající krov zbourat.

2. Prádelna

Dluhy pana J. Vachule ( prádelna) vůči obci dělaly ke konci roku 2006 230 000,-. I v tomto roce stále narůstají (roční nájem je 120 000,-). Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou a končí 31.12. 07. ZO rozhodlo, že obec zašle panu J. Vachule dopis, ve kterém upozorní na výši pohledávek a zažádá o jejich zaplacení do září 2007. Pokud pohledávky nebudou do tohoto termínu splaceny, obec má možnost neprodloužit se stávajícím nájemcem smlouvu.
V prádelně proběhla revize elektroinstalace.Svítidla jsou v dezolátním stavu. Obec je bude muset vyměnit. Předpokládané náklady jsou asi 10-20 tisíc.
Obec má v rozpočtu na tento rok 200 000,- na opravu střechy prádelny. Starosta osloví firmy, aby předložily nabídky a rozpočty na tuto akci.

3. Směrnice o cestovních náhradách

Podle nového zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce platného od 1.1. 07 se upravuje Směrnice č.10 o pracovních cestách a cestovních náhradách dodatekm č.1, který upravuje: Legislativní rámec, výše stravného při tuz. prac. cestách a výše náhrady při použití soukr. vozidla.

Schváleno 6 hlasy Usnesení 13/07

4. Rozdělení hospodářského výsledku školky

Pí Janušková informovala zastupitele, že školka musí mít založen fond odměn. Ředitelka školky navrhla, aby hospodářský výsledek k 31. 12. 2006 PO MŠ ve výši
2.584,46 Kč byl rozdělen takto: fond odměn 500,- Kč a fond rezervní 2.084,46 Kč.
ZO s návrhem souhlasí. Zároveň tímto ruší usnesení č. 10/07 z minulé schůze.

Schváleno 6 hlasy Usnesení 14/07

5. Dotace na kapličku

Obec dostala dotaci na opravu kapličky v Dolnim Ostrovci ve výši 96 000,-. Z vlastních peněz obec dá 64 000,-. Obec má zatím jen nabídku firmy Suchan, která je na 160 000,-. Do příští schůze je možné oslovit i další firmy, aby podaly své nabídky. Pak se rozhodne, která firma bude vybrána.

6. Zpráva kontrolního výboru

Aleš Kabátek informoval o schůzi kontrolního výboru.
Kontrolní výbor kontroloval plnění usnesení ZO od 3.11. 06 do 25.1. 07. Usnesení jsou plněna bez větších prodlev.
KV navrhl, aby nabídky na obecní zakázky (většinou se jedná o stavební práce) byly zveřejňovány i na nástěnce (popř. internetových stránkách obce), aby se s nimi mohlo seznámit co nejvíce možných zájemců. Návrh nebyl akceptován.
Dále upozornil na to, že smlouvy o pronájmu nebyt. prostor v kulturní domě jsou staré okolo deseti let. Nájmy přitom zůstávají stále stejné bez ohledu na inflaci. Kontrolní výbor navrhl zastupitelstvu, aby projednalo, zda by smlouvy neměly být doplněny o tzv. inflační doložku. ZO odsouhlasilo připojení inflačních doložek k nájemním smlouvám.

Schváleno 7 hlasy Usnesení 15/07

7. Zpráva finančního výboru
Paní Janušková informovala o činnosti finančního výboru. Finanční výbor se za letošek sešel 3x. Náplní FV je kontrola hospodaření obce a MŠ, hospodaření s majetekm obce, návrh rozpočtových změn, kontrola pokladny, projednávání nájemních, směnných a dalších smluv, kontrola pokladny a další činnost .

8. Informace starosty

Od 2.4. nastoupí na veřejně prospěšné práce pan Schaffarz Jan.
Májové oslavy se budou konat 7.5.. Bude-li hezky, tak venku, jinak v KD.
Firma Hotnet, která by v obci měla vybudovat Wi-fi internetovou síť už dále nebude jednat o umístění vysílače na stožár Eurotel. Jednání by nejspíš byla velmi dlouhá a vše by protáhla. Hotnet v obci vytipoval objekty, na kterých by mohly být základní antény, které by pokryly většinu obce. Jedna anténa bude na domě starosty. Druhá by ideálně mohla být na domě Zavadilů. Jejich souhlas, ale zatím nemáme. Starosta se s nimi pokusí jednat. M. Mařík jako alternativu nabídl, že by anténa mohla být na jeho stodole, která je ještě o něco výš, než dům Zavadilů. Jakmile se vyřeší umístění antén, firma by do 14 dnů měla začít s instalací.
Místní ženy s dětmi navrhly, že by peníze na rekonstrukci dětského hřiště, bylo lepší investovat do dětského hřiště školky, které by bylo veřejně přístupné. Lze ho zamykat, čímž by se předešlo zničení zařízení. ZO s tím souhlasí. Starosta musí zjistit, jestli kvůli různým předpisům je možné propojit hřiště školky a hřiště veřejné.

9. Diskuse

Paní Vyhnátová upozornila na to, že dolní zastávka autobusu je počmáraná.
I. Procházka se zeptal starosty, jestli se při přípravě nového dopravního značení počítá se značkou, která by v celé obci zakazovala stání nákladních automobilů. Vyřešily by se tak problémy s parkováním kamiónů firmy NOI. Starosta zjistí, jestli by to bylo možné.
I. Procházka upozornil na to, že lípy před bývalou školou jsou prorostlé do drátů el. vedení. Starosta je nechá prořezat.
I. Procházka starší se ptal na to, jestli už obec má nějaké informace o nových předpisech na provoz septiků – nic takového zatím neexistuje
A. Kabátek se zeptal na napojení domovní kanalizace na kanalizaci obecní z domu pod domem Kopčů. Starosta povolil napojení na obecní kanalizaci s tím, že dům bude mít čističku.
Paní Vyhnátová se ptala na to, jaký záměr má firmy Explosive s bývalým muničním skladem. Především, zda skladování nebo demontáž munice nepředstavuje nějaké nebezpečí pro občany. Přesné informace nemáme. Starosta předpokládá, že firma by v případě zahájení provozu obec informovala.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20.15 hodin

Ověřovatelé zápisu Starosta obce
…………………….. ……………………
……………………..

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev