Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO z 26.4.2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec
ze dne 26.4. 2007


Místo konání: zasedací místnost OÚ Ostrovec
Začátek: 20.00
Zasedání řídil: starosta M. Vepřovský
Přítomni: Januška M., Kabátek A., Kálal J., Procházka I., Válová K., Vepřovský M., Vyhnátová L.
Omluveni:
Neomluveni: -
Zapisovatel: Kabátek
Ověřovatelé zápisu: Januška, Vyhnátová


Starosta obce pan M. Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Návrh programu: 1. Kontrola usnesení
2. Závěrečný účet obce za rok 2006
3. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí
4. Hospodaření mateřské školky za 1. čtvrtletí
5. Rozpočtová změna č.3
6. Žádost o prodej obecního pozemku
7. Informace starosty
8. Diskuse
9. Závěr
Návrhy na změnu v programu: -

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 7 hlasy


1. Kontrola usnesení

Pouťové atrakce (p.Habich) se nakonec podařilo domluvit. Obec bude 19.5. pořádat i pouťovou taneční zábavu – hudba pan Klíma.
Stavební úřad v Písku zaslal v písemné podobě rozhodnutí ve věci ruiny pana Procházky u mostu. Potvrdil původně navržená stavební opatření: ihned provést statické zabezpečení, oplotit pozemek do 30.4., vyzdít štít do 30.8. 07.
Obec letos plánuje kompletně opravit dolní kapličku. Vedle původní nabídky firmy Suchan obdržel obecní úřad i nabídku pana Šebáka. Přímo na zasedání ZO se dostavil pan Chlumecký, který by o zakázku měl také zájem. ZO rozhodlo, že posledním termínem, kdy mohou být doručeny nabídky na rekonstrukci kapličky je 15.5. 07.
Starosta jednal s ředitelkou a učitelkou školky o možnosti propojení obecního hřiště pro děti s hřištěm školky. Školka je proti tomu, protože se obává, že zařízení hřiště bude ničeno. Zastupitelstvo vyzývá místní maminky, aby znovu zvážily umístění hřiště a případně vyvolaly další jednaní se školkou.
Obec má hotový plán dopravního značení na místních komunikacích. Podle tohoto plánu obec musí nainstalovat dopravní značky. Kompletní instalace značek by stála asi 120 000,-, což pro obec představuje značnou finanční zátěž. Nejedná se přitom o prioritu obce. ZO pověřilo starostu, aby zjistil, zda by šlo značky instalovat postupně. Přednostně potřebujeme hlavně značky zóna zákazu stání nákladních automobilů na všech vjezdech do obce, které by znemožnily parkování kamiónů v obci.
Starosta a I. Procházka prořezali lípy u školy, které zasahovaly do el. vedení. Po prořezání zjistili, že jsou vyhnilé a proto je pokáceli.

2. Závěrečný účet obce za rok 2006

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006. Při přezkoumání hospodaření obce za r. 2005, provedeného na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samospr. celků a dobrovolných svazků obcí, nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno Krajským úřadem Č. Budějovice dne 14. 3. 2007. Návrh závěrečného účtu obce za r. 2006 byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 5.4.2007 do 26.4.2007. Připomínky k závěrečnému účtu nebyly podány.

Schváleno 7 hlasy Usnesení 16/07

3. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí


Celkové příjmy upraveného rozpočtu jsou ve výši 4 104.700,-. Za první čtvrtletí skutečné příjmy jsou ve výši 888.439,59 , tj. 21,64%.
Celkové výdaje upraveného rozpočtu jsou ve výši 4 157.500,-. Za první čtvrtletí skutečné výdaje jsou ve výši 929 097,38,-, tj. 22,35%.
Závazky obce jsou 15.474 -, pohledávky 903.727,- z toho : zálohové fa 155.630,- VF, místní popl. 748.097.-. K 20.4. bylo na účtu obce u KB 1 535.387,30 , u ČS 100.773,18. Hotovost pokladny 22.536,-,-. Celkový stav účtu obce je 1 658.696,48.

4. Hospodaření mateřské skolky za první čtvrtletí

Za první čtvrtletí měla školka výnosy 271.110 ,- a náklady 260.934,-. Zisk je 10.176,-


5. Rozpočtová změna č.3

ZO odsouhlasilo rozpočtové změny na straně příjmů a výdajů.
Příjmy se zvyšují o peníze za odnětí půdy ze zemědělského fondu (1 300,-), a o vratku poplatku za odběr podzemní vody (44.100,-). Celkem 45.400,-
Výdaje se zvýšily o náklady na opravu střechy kapličky (600,-) a o výdaje na ubytovnu (5 300,-). Celkem 5.900,-

Schváleno 7 hlasy Usnesení 17/07

6. Žádost o prodej obecního pozemku

Pan Malát zažádal o prodej pozemku o výměře cca 1 000m2. Pozemek leží vedle cesty na Avii, a sousedí s poslední zastavěnou parcelou v řadě (p. Chvátal). Pan Malát by chtěl pozemek koupit ke stavbě rodinného domu.
ZO konstatovalo, že pozemek není v územním plánu plánován k zastavění. Navíc přes něj vede vedení vysokého napětí. Starosta zjistí na odboru regionálního rozvoje, zda a za jakých podmínek by bylo možné na tomto pozemku stavět. Následně by zastupitelstvo muselo zvážit, jestli provede změnu územního plánu.

7. Informace starosty

Paní Vlasatá žádá o odpuštění poplatků za popelnice pro pana Vlasatého, který je už delší dobu v domově důchodců. ZO souhlasí.
Schváleno 7 hlasy Usnesení 18/07
Obecní kompost je spálený. Starosta domluvil na příští týden přehrnutí. Požádal I. Procházku, zdali by mohl vyrobit cedule, které by informovaly, co kam na kompostu ukládat. Kompost bude ohraničen páskou směrem k pozemku pana Fialky, aby se tam nerozšiřoval.
Firma Hotnet slíbila, že bude instalovat základní antény na Wifi připojení k internetu 17.4.. Starosta i pan M. Mařík na ně čekali, ale zástupci firmy nepřijeli. Starosta se snaží domluvit nový termín instalace. Pak již by mělo následovat postupné zavádění internetu mezi zájemce.
Občanské sdružení Ostrovec pořádá v sobotu 28.4. zájezd do ZOO Praha pro děti a jejich rodiče. Dospělí si hradí cestu sami (150,-/os). Sdružení platí dopravu pro děti (celkem cca 3500,-). Navrhlo, zdali obec nechce zaplatit za děti vstupné do ZOO (63,-/dítě). Starosta navrhl, aby obec zaplatila vstupné za dvacet místních dětí. Za ostatních asi pět dětí by platili jejich rodiče. Pan M. Mařík, J. Vála, I. Procházka a A. Kabátek navrhli, aby obec udělala vstřícné gesto a zaplatila za všechny děti. Rozdíl dělá asi 300,-, což není pro obecní rozpočet tak velká položka.
ZO nakonec odsouhlasilo, že zaplatí pouze za místní děti.
Schváleno 5 hlasy Usnesení 19/07
(proti Kabátek, Procházka)
Májové oslavy budou 7.5.. Od 20.00 bude pietní akt u pomníku. Následovat bude opékání vuřtů a posezení s hudbou u bazénu.

8. Diskuse
I. Procházka upozornil na to, že antukové hřiště není udržováno a zarůstá trávou. Hřiště mají ve správě hasiči. M. Januška projedná s hasiči na schůzi, jestli se o hřiště budou starat. A. Kabátek se nabídl, že v případě nezájmu hasičů by mohl údržbu a provoz hřiště koordinovat.
M. Mařík se zeptal, kdy bude oploceno asfaltové hřiště. Starosta a místostarosta zajistí u Agro družsta opravu a přivaření sloupů plotu. Na oplocení by měla být svolána brigáda, které by se měli účastnit především ti, kdo hřiště budou využívat.

9. Závěr
Na závěr starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil.


Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21.15 hodin

Ověřovatelé zápisu Starosta obce
…………………….. ……………………
……………………..

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev