Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO - ustav. zasedání 3. 11.2006

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce OSTROVEC

ze dne 3. 11. 2006

Místo konání: sál KD Ostrovec

Začátek: 20.00 hodin

Zasedání řídil: M.Vepřovský

Přítomni: M.Vepřovský, M. Januška, J. Kálal, L.Vyhnátová, K. Válová,

A. Kabátek, I. Procházka.

Omluveni: ---

Neomluveni: ---

Zapisovatel: J. Janušková

Ověřovatelé zápisu: J. Kálal a K. Válová

Návrh programu: 1) Zahájení, zjištění účasti

2) Seznámení s výsledky voleb

3) Složení slibu

4) Jmenování ověř. zápisu

5) Volební komise

6) Volba starosty

7) Volba místostarosty

8) Organizační záležitosti

9) Inventarizace r. 2006

10) Návrh a přijetí usnesení

11) Diskuse

12) Závěr

Návrhy na změnu programu: ---

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 7 hlasy

Jednání:

1) Zahájení, zjištění účasti

Jednání zahájil dosavadní starosta p. M.Vepřovský, přivítal přítomné zastupitele a hosty. Konstatoval, že jsou přítomni všichni nově zvolení

členové zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako nejstarší člen nového zastupitelstva jednání

nadále řídil.

2) Seznámení s výsledky voleb

Pan M.Vepřovský seznámil přítonmé s výsledky do komunálních voleb

a všichni nově zvolení členové ZO převzali osvědčení o zvolení za člena

Zastupitelstva obce Ostrovec.

3) Složení slibu

Pan M. Vepřovský vyzval nově zvolené členy ZO ke složení slibu. Slib

složili všichni členové ZO a podpisem slib potvrdili.

4) Jmenování ověřovatelů zápisu

Pan M.Vepřovský jmenoval ověřovatele

zápisu pana J. Kálala a K. Válovou.

5) Volební komise

Volební komise byla složena ze všech nově zvolených členů ZO a bylo

dohodnuto že volba starosty a místostarosty bude veřejná.

6) Volba starosty obce

Na funkci dlouhodobě uvolněného starosty obce byl navržen pan M.Vepřovský

který s volbou souhlasí.

Pro zvolení p. M. Vepřovského hlasovalo 7 hlasů

Starostou obce byl zvolen p. M. Vepřovský

7) Volba místostarosty obce

Na funkci místostarosty byli navrženi pan A.Kabátek a pan M. Januška , kteří s volbou souhlasí.

Pro zvolení pana A. Kabátka hlasovaly - 2 hlasy

proti hlasovaly - 4 hlasy

zdržel se hlasování - 1 hlas

Pro zvolení pana M. Janušky hlasovaly - 4 hlasy

proti hlasovaly - 3 hlasy

zdržel se hlasování - 0

Místostarostou obce byl zvolen p. M. Januška

8) Organizační záležitosti

8a) Jednací řád ZO - návrh

Starosta p. M. Vepřovský předložil návrh jednacího řádu ZO, starosta

navrhuje, aby byl doplněn o :

- ZO se budou konat 1x za měsíc, každý poslední čtvrtek v měsíci

- pozvánky na ZO budou zvěřejňovány na úřední desce OÚ, místním

rozhlase a internetu “ www.ostrovec-obec.cz“

- zápisy ZO budou zveřejňovány na úřed. desce OÚ, na internetu

Pan A. Kabátek navrhl, aby:

- ZO se konaly v pátek, zápisy zastupitelstva byly prováděny do 7 dnů

- materiály k projedání na jednotlivá zastupitelstva byly předkládány členům

zastupitelstva 10 dnů před jednáním.

Jednácí řád bude doplněn o návrhy a předložen ke schválení na ZO 30. 11.

2006.

8b) Výbory ZO

- nově zvolený starosta p. M. Vepřovský jmenoval členy finančního

a kontrolního výboru.

Finanční výbor - předseda p. L. Vyhnátová

členové p. J. Kálal a p. Š. Kratinová

Kontrolní výbor - předseda p. A. Kabátek

členové p. I. Procházka a p. K. Válová

8c) Odměňování členů ZO

- odměny starosty, místostarosty a ostatních členů zastupitelstva obce jsou

stanoveny dle nař. vlády č.50/2006.

starosta 28.460 Kč

místostarosta 3.300 Kč

předsedové výborů 1.290 Kč

členové výborů 1.020 Kč

Schváleno 7 hlasy

9) Inventarizace za r. 2006

Starosta p. M. Vepřovský přednesl návrh na jmenování inventarizační a

likvidační komese ve složení :

předseda - A. Kabátek

členové - K.Válová, J. Kálal, I. Procházka, L. Vyhnátová

Návrh byl schválen 7 hlasy.

Zastupitelstvo obce tímto dává pokyn k provedení inventur za rok 2006.

10) Návrh a přijetí usnesení

Usnesení ustavujícího zasedání ZO ze dne 3. 11.2006 schvaluje

- volbu starosty a místostarosty obce

- ustanovení o dlouhodobém uvolnění člena ZO p. M. Vepřovského pro

výkon funkce starosty obce

- stanovení odměn starosty, místostarosty a členům ZO

- jmenování předsedů a členů fin. a kontr. výboru

- jmenování členů inventar. a likvidační komise pro provedení

inventarizace za rok 2006 a pokyn k provedení inventur.

Usnesení č.22/06 bylo schváleno 7 hlasy.

11) Diskuse

Starosta p. M. Vepřovský informoval o :

- pořádání vánočního plesu 25. 12. 2006

- pořádání vánočního posezení 9. 12. 2006

- o podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova (POV)

na úroky z úvěru, opr. kapličky v D. Ostrovci a opravu fasády

na ubytovně.

12) Závěr

Na závěr ustavujícího zasedání ZO poděkoval p. starosta M. Vepřovský

všem za účast a jednání ve 21.00 h. ukončil.

.............................. ............................

ověřovatelé zápisu starosta obce

Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 3.11.2006

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev